Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, Art. 24 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 (w dalszej części zwana RODO), niniejszym informujemy, że dane osobowe, które możecie Państwo ujawnić podczas korzystania ze strony www.persan.es, bedą przetwarzane przez PERSAN, S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, o numerze identyfikacji podatkowej A-91380014 oraz adresem : C/ Pino Albar, 2, 41.016. Seville.

2. Pozyskiwanie danych

W ten sam sposób, spełniając żądania art. 13 RODO w związku z informacjami, które muszą być przedstawione przy pobieraniu danych osobowych od zainteresowanej strony, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

Odwiedziny na naszej strony internetowej nie powodują, że użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia nam informacji o sobie. Jednakże, korzystanie z niektórych usług dostępnych na naszej stronie zależy od wypełnienia formularza dotyczącego informacji osobowych. 

Dane wymagane w różnych wnioskach na naszej stronie internetowej to te, które są konieczne do świadczenia wnioskowanych usług. Odmowa przedstawienia wymaganych danych może spowodować, że świadczenie wybranych usług będzie niemożliwe. Również można przedstawić dobrowolnie swoje dane osobowe w celu świadczenia tych usług w sposób optymalny. 

Podobnie, pewne cechy naszej strony internetowej zależą od upoważnienia użytkowania do przetwarzania jego danych osobowych. Dlatego też, zgodnie z przepisami art. 7 RODO, użytkownik zgadza się na posługiwanie się jego danymi w zatwierdzonym celu od momentu rejstracji niniejszych danych oraz akceptacji ich rejestracji.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za zgodność oraz aktualizację danych dostarczonych do PERSAN, S.A. W tym celu, użytkownicy są odpowiedzialni za przedstawianie prawdziwych danych oraz muszą w sposób odpowiedzialny aktualizować dane dostarczone, w taki sposób, aby odpowiadały one rzeczywistości. 

Również, użytkownicy są odpowiedzialni za fałszywe i niedokładne przedstawianie informacji na stronie internetowej oraz za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które ten fakt może spowodować na rzecz PERSAN, S.A. lub na rzecz stron trzecich. 

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do świadczenia danych usług oraz, po zakończeniu świadczenia usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres prawnie dozwolony względem ewentualnych obowiązków wynikających ze świadczonej usługi.  

W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, przetwarzanie danych będzie prowadzone do chwili złożenia prośby o usunięcie stworzonego konta. 

Przetwarzanie danych Użytkownika przez PERSAN, S.A. jest objęte prośbą  Użytkownika usług dostępnych na stronie internetowej lub jeśli ma to zastosowanie, w ramach zgody, której udzielenie jest konieczne w pewnych celach oraz, która może zostać wycofana w każdej chwili. Jednakże, w przypadku cofnięcia zgody, nie wpłynie to na legalność uprzednio przetworzonych danych. 

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba, że będzie to niezbędne do świadczenia żądanych usług lub gdy użytkownik zgodził się na przekazanie swoich danych stronie trzeciej. W obu przypadkach, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości przed przekazaniem jego danych osobowych. Niezależnie od powyższego, nie będą uważani za osoby trzecie, a zatem będą mieli dostęp do danych osobowych, ci pracownicy lub podwykonawcy Persán, SA, lub którejkolwiek z jego filii, których dostęp do Państwa danych jest niezbędny do świadczenie zamówionych usług.

3. Zabezpieczenie Informacji

PERSÁN, S.A będzie posługiwała się danymi osobowymi użytkownika w sposób poufny oraz z pełnym poszanowiem obowiązku niejawności, zgodnie z przepisami obowiązujących regulacji, przyjmując w tym celu, niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa niniejszych danych oraz uniknięcia nieupoważnionego dostępu, zmiany, utraty lub przetworzeniu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przetworzonych danych oraz ryzyko na jakie są narażone.

4. Poufność oraz tajemnica zawodowa

Prywatna korespondencja wymieniana pomiędzy personelem PERSAN S.A. a użytkownikami lub odwiedzającymi jest traktowana jako poufna. Dostęp do informacji jest ograniczony za pomocą narzędzi technologicznych oraz surowych wewnętrznych kontroli.

5. Prawa Użytkownika

Użytkownik może napisać maila na adres: gdpr@persan.es  lub na adres pocztowy PERSÁN, S.A, a mianowicie: C/ Pino Albar, 2, 41.016. Seville z dopiskiem “Ochrona Danych”, załączając fotokopię swojego dokumentu tożsamości w każdej chwili w celu:

  • Cofnięcia przekazanej wcześniej zgody.
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Poprawienia niedokładnych lub niekopletnych danych. 
  • Żądania usunięcia swoich danych, gdy między innymi niniejsze dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały wcześniej przekazane. 
  • Otrzymania od PERSAN, S.A. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku przestrzefania wszelkich warunków określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.  
  • Wystosowania Prośby o przeniesienie swoich danych. 
  • Złożenia roszczenia w Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy zainteresowana strona stwierdzi, że PERSAN, S.A. naruszyła jej prawa pod względem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

PERSÁN, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w celu dostosowywania jej do nowych przepisów legislacyjnych.

Ostatnia aktualizacja:25  Maja 2018.

Persán