Nota prawna

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PERSAN, S.A.

Zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPD y GDD, Ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, Ustawa organiczna o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych) oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia (RODO), PERSAN, S.A. podaje do wiadomości użytkowników następujące informacje o charakterze ogólnym:

PERSAN, S.A. (DALEJ ZWANY WŁAŚCICIELEM), adres do powiadomień: C/ Pino Albar, Nº 2, C.P 41016 Sevilla, NIP A91380014, udostępnia na swojej stronie internetowej www.persan.es określone treści o charakterze informacyjnym, dotyczące działalności WŁAŚCICIELA. Niniejsze ogólne warunki dotyczą tylko i wyłącznie korzystania ze strony internetowej WŁAŚCICIELA przez UŻYTKOWNIKÓW, którzy uzyskują do niej dostęp.

Dane kontaktowe:
– E-mail: info@persan.es
– Tel.: (+34) 954 99 83 50

Dostęp do strony internetowej WŁAŚCICIELA oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych ogólnych warunków użytkowania, które UŻYTKOWNIK rozumie i potwierdza. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie wykorzystywać strony internetowej ani oferowanych na niej usług do prowadzenia działań niezgodnych z prawem i przestrzegać ściśle niniejszych ogólnych warunków.

1. Warunki dostępu i użytkowania.

1.1. Korzystanie ze strony internetowej WŁAŚCICIELA nie wymaga dokonania rejestracji przez UŻYTKOWNIKA. Warunki dostępu i korzystania z niniejszej strony internetowej podlegają obowiązującym przepisom prawa i zasadzie dobrej wiary, a UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania ze strony internetowej. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań naruszających obowiązujące przepisy, a także prawa i interesy osób trzecich, w tym prawa do prywatności, ochrony danych i prawa własności intelektualnej.

W szczególności WŁAŚCICIEL zabrania:

1.1.1. Podejmowania działań, które mogą spowodować jakiekolwiek uszkodzenia systemów WŁAŚCICIELA lub osób trzecich na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

1.1.2. Umieszczania bez odpowiedniej zgody jakichkolwiek reklam lub informacji handlowych w sposób jawny lub niejawny, wysyłania masowych wiadomości („spamowania”) i wysyłania dużych wiadomości w celu zablokowania serwerów sieciowych („bomba pocztowa”).

1.2. WŁAŚCICIEL może zablokować dostęp do swojej strony internetowej w dowolnym czasie, w przypadku wykrycia jakichkolwiek działań niezgodnych z przepisami prawa, zasadą działania w dobrej wierze lub niniejszymi ogólnymi warunkami – patrz punkt 5.

2. Treści

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały opracowane i zamieszczone przez:

2.1. WŁAŚCICIELA i pochodzą one ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, przy czym WŁAŚCICIEL odpowiada wyłącznie za treści opracowane wewnętrznie.

2.2. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie treści opublikowanych na stronie internetowej. WŁAŚCICIEL nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania odnośników do stron internetowych osób trzecich, zamieszczonych na stronie www.persan.es i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

Ponadto, za pośrednictwem strony internetowej WŁAŚCICIELA udostępniane są użytkownikowi bezpłatne i płatne usługi oferowane przez osoby trzecie, świadczone na warunkach określonych przez poszczególne podmioty. WŁAŚCICIEL nie gwarantuje prawdziwości, dokładności ani aktualności treści ani usług oferowanych przez osoby trzecie i jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niedokładności treści i nieprawidłowego działania usług.

3. Odpowiedzialność

3.1. WŁAŚCICIEL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1.1. Błędy i zakłócenia, które mogą wystąpić w komunikacji lub niepełną transmisję danych, w związku z czym WŁAŚCICIEL nie gwarantuje stałej dostępności usług oferowanych na
stronie internetowej.

3.1.2. Wszelkiego rodzaju szkody, jakie UŻYTKOWNICY lub osoby trzecie mogą spowodować na stronie internetowej.

3.1.3. Rzetelność i prawdziwość informacji publikowanych na stronie internetowej przez osoby trzecie, bezpośrednio lub za pośrednictwem odnośników. PERSAN, S.A. będzie współpracować z właściwymi organami i powiadomi je o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, gdy tylko stwierdzi, że spowodowane szkody są związane z jakimkolwiek rodzajem nielegalnej działalności.

3.2. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu bez wcześniejszego powiadomienia, kiedy uzna to za stosowne, na stałe lub tymczasowo, do czasu skutecznego zapewnienia odszkodowania za wszelkie ewentualne szkody. WŁAŚCICIEL będzie współpracować z właściwymi organami i powiadomi je o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, gdy tylko stwierdzi, że wyrządzone szkody są związane z jakimkolwiek rodzajem nielegalnej działalności.

4. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Własność przemysłowa

Nazwa PERSAN jest zastrzeżona i stanowi wyłączną własność PERSAN, S.A.. W związku z tym, zgodnie z art. 34 ustawy 17/2001 z dnia 17 grudnia o znakach towarowych, firmie PERSAN, S.A. przysługuje wyłączne prawo do używania znaków odróżniających, a ich używanie przez osoby trzecie bez zezwolenia jest zabronione.

Prawa autorskie

Treści, teksty, zdjęcia, projekty, znaki graficzne, obrazy oraz wszelkie inne utwory publikowane na ww. oficjalnej stronie, jak również strona ta jako całość, są chronione prawem autorskim na mocy przepisów dotyczących własności intelektualnej.

5. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. Organami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych ogólnych warunków są sądy w Sewilli, a UŻYTKOWNIK wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może mieć zastosowanie.

6. Częściowa nieważność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i będą interpretowane z uwzględnieniem woli stron i celu niniejszych warunków. Niewykonanie przez WŁAŚCICIELA któregokolwiek z uprawnień przyznanych w niniejszym dokumencie nie oznacza w żadnym wypadku zrzeczenia się ich, chyba że zostanie to wyraźnie potwierdzone przez WŁAŚCICIELA

Persán