Nota prawna

DANE FIRMY

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, w dalszej części podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa.

  • Nazwa: PERSAN S.A.
  • NIP: A-91.380.014
  • Telefon: 954 99 83 50
  • Email: info@persan.es
  • Siedziba Spółki: C/ Pino Albar 2, 41016 Sewilli.
  • Dane z rejestru handlowego: spółka wpisana do Rejestru Handlowego w Sewilli, do Arkusza SE-57.934, Tomu 3.957 i Karty 190.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ PERSAN S.A.

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999, z dnia 13 grudnia (ustawa o ochronie danych o charakterze osobistym) i zgidnie z Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych 2016/679 (RODO), PERSÁN, S.A., podaje do wiadomości swoich użytkowników następujące informacje o charakterze ogólnym:

persán S.A. (WŁAŚCICIEL), adres do powiadomień: C/ Pino Albar, nº 2, nr spółki (CIF): A91380014, udostępnia na swojej stronie internetowej www.persan.es określone treści o charakterze informacyjnym dotyczące własnej działalności. Niniejsze ogólne warunki dotyczą tylko i wyłącznie korzystania ze strony internetowej WŁAŚCICIELA przez UŻYTKOWNIKÓW, którzy z niej korzystają. Niniejsze ogólne warunki przedstawiono UŻYTKOWNIKOWI na stronie internetowej www.persan.es w całości, aby mógł je przeczytać, wydrukować, zapisać i zaakceptować za pośrednictwem internetu, uzyskując wszystkie potrzebne informacje.

Dostęp do strony internetowej WŁAŚCICIELA oznacza bezwarunkową zgodę na niniejsze ogólne warunki użytkowania, których całkowite zrozumienie UŻYTKOWNIK potwierdza. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie używać strony ani oferowanych na niej usług do działań sprzecznych z prawem i przestrzegać niniejszych ogólnych warunków w całości.

ARTYKUŁ PIERWSZY.- Warunki dostępu i korzystania

1.1.- Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA ze strony internetowej WŁAŚCICIELA nie pociąga za sobą obowiązku rejestracji. Warunki dostępu i korzystania z niniejszej strony internetowej pozostają w ścisłej zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrej wiary i zobowiązują UŻYTKOWNIKA do właściwego korzystania ze strony internetowej. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z przepisami prawa oraz prawami i interesami osób trzecich, między innymi: prawa do prywatności, prawa do ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej.

WŁAŚCICIEL w sposób wyraźny zakazuje następujących działań:

1.1.1.- działań, które mogą powodować jakiekolwiek szkody w systemach WŁAŚCICIELA i osób trzecich na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, niezależnie od rodzaju mediów, z których się korzysta.

1.1.2.- przekazywania bez odpowiedniej zgody jakichkolwiek reklam i informacji handlowych w sposób bezpośredni lub niejawny, rozsyłania masowej korespondencji („spamowania”)  oraz wysyłania dużych wiadomości w celu blokowania serwerów sieciowych („mail bombing”).

1.2.- WŁAŚCICIEL w dowolnym momencie może przerwać dostęp do swojej strony internetowej w przypadku wykrycia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, zasadami dobrej wiary lub niniejszymi ogólnymi warunkami – patrz Artykuł Piąty.

ARTYKUŁ DRUGI.- Treść:

Treści udostępnione na niniejszej stronie internetowej zostały przygotowane i dodane przez:

2.1.- WŁAŚCICIELA i pochodzą ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, niemniej WŁAŚCICIEL odpowiada jedynie za treści przygotowane przez siebie.

2.2.- WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zmiany treści na własnej stronie internetowej w dowolnym czasie. WŁAŚCICIEL nie gwarantuje i nie bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie odnośników do stron internetowych osób trzecich zamieszczonych na stronie www.persan.es. Oprócz tego za pośrednictwem strony internetowej WŁAŚCICIELA oddaje się do dyspozycji użytkownika płatne i bezpłatne usługi oferowane przez osoby trzecie, które są świadczone na oddzielnych warunkach ustalanych przez poszczególne podmioty. Właściciel nie gwarantuje prawdziwości, dokładności ani aktualności treści ani usług oferowanych przez osoby trzecie i absolutnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty, jakie mogą zostać spowodowane niedokładnością treści i nieprawidłowym działaniem usług.

ARTYKUŁ TRZECI.- Odpowiedzialność

3.1.- WŁAŚCICIEL w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1.1.- Błędy i zdarzenia, jakie mogą wystąpić w komunikacji, usunięcie lub niepełna transmisja danych w sposób nie gwarantujący stałego działania usług dostępnych na stronie internetowej.

3.1.2.- Szkody, jakie UŻYTKOWNICY lub osoby trzecie mogą spowodować na stronie internetowej.

3.1.3.- Dokładność i prawdziwość informacji zamieszczanych na stronie internetowej przez osoby trzecie, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem odnośników lub odwołań. Ponadto firma persán S.A.  będzie współpracować z właściwymi organami i powiadomi je o takich przypadkach, gdy poweźmie pewną wiedzę, że spowodowane szkody stanowią jakiekolwiek działania niezgodne z prawem.

3.2.- WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu bez wcześniejszego powiadomienia według własnego uznania, na stałe lub czasowo, do czasu skutecznego zaspokojenia odpowiedzialności za powstałe szkody. Ponadto WŁAŚCICIEL będzie współpracować z właściwymi organami i powiadomi je o takich przypadkach, gdy poweźmie pewną wiedzę, że spowodowane szkody stanowią jakiekolwiek działania niezgodne z prawem.

CZWARTE.- Prawa autorskie i znaków towarowych

Własność przemysłowa

Nazwa PERSAN, jak również logo i inne znaki wyróżniające, są wyłączną własnością PERSÁN, S.A., która posiada je odpowiednio zastrzeżone. Ich własność przysługuje je zgodnie z art. 34 ustawy 17/2001, z dnia 17 grudnia, o znakach towarowycy, wyłącznym prawie użycia znaków wyróżniających. W związku z tym, jest zabronione ich użycie przez osoby trzecie nieposiadające zezwolenia.

Prawa autorskie

Treść, teksty, fotografie, projekty, loga, obrazy i ogólnie, wszelka twórczość znajdująca się na tej oficjalnej stronie, jak również sama strona internetowa w całości są chronione prawem autorskim w w zakresie własności intelektualnej.

Użytkownicy niniejszej strony internetowej będą mogli jedynie używać jej do celów prywatnych, osobistych lub zawodowych. Jest absolutnie zabronione użytkowanie striny internetowej lub dowolnego jej elementu w celach handlowych lub niedozwolonych.

Nie jest możliwe dokonywanie czynności związanych z powielaniem, modyfikacją, dystrybucją lub przesyłaniem publikacji z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody WŁAŚCICIELA

Zabronione jest powielanie treści niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem dozwolonych prawnie i z podaniem pochodzenia, lub w przypadku braku, pisemnej zgodny. W przypadkach, w których będzie konieczna uprzednia pisemna zgoda, wspomniana zgoda zastąpi wspomniany wcześniej zakaz ogólny i będzie dotyczyła jasno możliwych ograniczeń użytkowania.

WŁAŚCICIEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie przez osoby trzecie treści niniejszej strony internetowej i będzie mógł podejmować wszelkie działania cywilne lub prawne przysługujące mu w przypadku złamania tych praw przez użytkownika.

ARTYKUŁ PIĄTY.- Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. Organami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów lub konfliktów wynikających z niniejszych ogólnych warunków są Sądy w Sewilli, a UŻYTKOWNIK jednoznacznie zrzeka się możliwości odwołania się do jakiegokolwiek innego ustroju prawnego, jaki mógłby mu odpowiadać.

ARTYKUŁ SZÓSTY.-

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i należy je interpretować z uwzględnieniem woli stron oraz celu niniejszych warunków. WŁAŚCICIEL może nie skorzystać z praw i uprawnień przyznanych mu w niniejszych warunkach, co nie oznacza w żadnym razie zrzeczenia się tych praw i uprawnień, chyba że za wyraźną zgodą WŁAŚCICIELA.

Persán