Ogłoszenie NR 5 w MSIG – Announcement 5

04.03.2021

Zarząd Spółki Persan Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000529846 („Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 112-116, 50-427 Wrocław, posiadanych przez nich dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentu akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu.

Persán