MSIG-ogloszenie ws. uniewżnionych odcinków

Ogłoszenie Zarządu z dnia 24.11.2020

Zarząd PERSAN POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(KRS 0000529846) („Spółka”), stosownie do postanowień
art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie
uchwały Zarządu z dnia 6.11.2020 r., ogłasza wykaz
unieważnionych dokumentów akcji i odcinków zbiorowych
akcji.
W związku ze zmianą firmy, siedziby oraz adresu Spółki,
w dniu 6.11.2020 r. unieważniono następujące dokumenty
akcji:
1) ODCINEK ZBIOROWY NR 1 z dnia 19 listopada 2019 roku
obejmujący 99.999 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela każda o wartości nominalnej 1,00 PLN
serii A o numerach od 000.002 do nr 100.000;
2) DOKUMENT AKCJI NR 000001 z dnia 19 listopada 2019 roku
obejmujący 1 (słownie: jedną) akcję zwykłą na okaziciela
o wartości nominalnej 1,00 PLN serii A o numerze 000.001.
W miejsce unieważnionych dokumentów wydane zostaną
nowe dokumenty akcji i odcinki zbiorowe o aktualnej treści.

Persán